Thủ tục cập nhật thông tin đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Ngoại giao
Mã thủ tục B-BNG-270777-TT
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Lĩnh vực Đăng ký công dân
Trình tự thực hiện

- Người đã đăng ký công dân có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đại diện trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có sự thay đổi các chi tiết nhân thân đã khai trong Phiếu đăng ký công dân để cơ quan đại diện cập nhật vào Sổ đăng ký công dân.

-  Cơ quan đại diện giải quyết và thông báo kết quả bằng văn bản cho đương sự trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

-  01 phiếu đăng ký công dân được khai đầy đủ theo mẫu số 01/NG-ĐKCD ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BNG, có thể dưới hình thức khai trực tuyến trên trang tin điện tử của Cơ quan đại diện;

-  01 phong bì có dán sẵn tem và địa chỉ người nhận trong trường hợp đương sự muốn nhận kết quả qua đường bưu điện.

Số bộ hồ sơ Một (01) bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam đã đăng ký công dân có sự thay đổi các chi tiết nhân thân đã khai trong Phiếu đăng ký công dân
Cơ quan thực hiện Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Cập nhật thay đổi các chi tiết nhân thân vào Sổ đăng ký công dân.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Có sự thay đổi các chi tiết nhân thân đã khai trong Phiếu đăng ký công dân của người đã được đăng ký công dân.

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin