Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Ngoại giao
Mã thủ tục B-BNG-270769-TT
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Lĩnh vực Cấp hộ chiếu, công hàm
Trình tự thực hiện

- Người yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện).

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc theo quy định của Cơ quan đại diện (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của nước sở tại và các ngày lễ, ngày Tết theo quy định của Việt Nam).

- Cơ quan đại diện tiếp nhận hồ sơ, xem xét giải quyết.

- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở các cơ quan theo giấy biên nhận hồ sơ.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cơ quan đại diện.
Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

- 01 Tờ khai theo mẫu 02/2016/XNC đề nghị sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

- Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị cần sửa đổi, bổ sung.

- 01 bản chụp giấy tờ chứng minh việc sửa đổi, bổ sung hộ chiếu là cần thiết (xuất trình bản chính để đối chiếu).

- 01 bản chính văn bản giải trình của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Số bộ hồ sơ Một (01) bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đại diện sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc có văn bản thông báo từ chối cho đương sự.
Đối tượng thực hiện Những người thuộc diện được sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ: Theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ.
Cơ quan thực hiện Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trụ sở Cơ quan đại diện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền đề nghị: Theo khoản 9 Điều 1 Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Những người thuộc diện được sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ: Theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Tờ khai đề nghị sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ: theo mẫu 02/2016/XNC đề nghị sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin