Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Ngoại giao
Mã thủ tục B-BNG-270768-TT
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Lĩnh vực Cấp hộ chiếu, công hàm
Trình tự thực hiện

- Người yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc theo quy định của Cơ quan đại diện (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của nước sở tại và các ngày lễ, ngày Tết theo quy định của Việt Nam).

- Cơ quan đại diện tiếp nhận hồ sơ, xem xét giải quyết.

- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở các cơ quan theo giấy biên nhận hồ sơ.

Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cơ quan đại diện.
Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

- 01 bản chính văn bản theo mẫu 03/2016/XNC cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức quản lý, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đi công tác nước ngoài.

- Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị dưới 01 năm. 
Số bộ hồ sơ Một (01) bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đại diện thực hiện việc gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc có văn bản từ chối gửi cho đương sự.

- Đối với các trường hợp nêu tại khoản 2, khoản 3 Điều 16 Thông tư số 03 mà Cơ quan đại diện đã nhận được Quyết định hoặc thông báo của Bộ Ngoại giao về việc thay đổi chức vụ hoặc bổ nhiệm làm thành viên Cơ quan đại diện hoặc cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài và Cơ quan đại diện có cơ sở khẳng định và đảm bảo được tính xác thực của các thông tin nhân thân, thông tin về hành trình công tác tại nước sở tại, thông tin về hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đã được cấp của đương sự thì người đứng đầu Cơ quan đại diện có thể quyết định gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ không cần xác minh và chịu trách nhiệm về quyết định gia hạn hộ chiếu của mình. Sau khi gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, Cơ quan đại diện thực hiện việc thông báo cho cơ quan có thẩm quyền trong nước theo quy định.

- Đối với đề nghị gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cho các  trường hợp đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đại diện tiến hành gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo ý kiến của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.
Đối tượng thực hiện vợ, chồng, con dưới 18 tuổi đang ở nước ngoài đi thăm, đi theo thành viên Cơ quan đại diện hoặc cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài có hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị dưới 01 năm., Người đang trong thời gian công tác ở nước ngoài và, Những người thuộc diện được gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ: Theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau:
Cơ quan thực hiện Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trụ sở Cơ quan đại diện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền cử người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đi công tác nước ngoài: Theo khoản 9 Điều 1 Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Những người thuộc diện được gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ: Theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và thuộc một trong các trường hợp sau:

- Người đang trong thời gian công tác ở nước ngoài và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi đang ở nước ngoài đi thăm, đi theo thành viên Cơ quan đại diện hoặc cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài có hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị dưới 01 năm.

- Các trường hợp đặc biệt khác theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin