Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đồng thời là bệnh binh.

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Thanh Hóa
Mã thủ tục T-THA-288248-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa (Số 74, Tô Vĩnh Diện, Phường Đông Thọ, Thanh phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng  tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân:  Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

- Hướng dẫn để cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho cá nhân

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

 - Cá nhân làm đơn theo mẫu gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

 - Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ đang quản lý để ra quyết định trợ cấp thương tật hoặc trợ cấp bệnh binh và gửi trích lục hồ sơ về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công).

     * Trường hợp thương binh đồng thời là bệnh binh được xác nhận từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước và đã giám định lại thương tật đúng quy định từ ngày 01/01/1995 đến ngày 01/7/2013 thì được sử dụng biên bản giám định thương tật cuối cùng để tính hưởng chế độ.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa (Số 74, Tô Vĩnh Diện, Phường Đông Thọ, Thanh phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng  tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
Cách thức thực hiện
Trực tiếp.
Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị (có mẫu): 01 bản chính

Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân.
Cơ quan thực hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa (Số 74, Tô Vĩnh Diện, Phường Đông Thọ, Thanh phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không
Kết quả thực hiện Quyết định trợ cấp thương tật hoặc trợ cấp bệnh binh.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin