Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an cấp tỉnh

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công An
Mã thủ tục B-BCA-153605-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Lĩnh vực Chính sách
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Công an đơn vị, địa phương theo thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc kê khai (theo mẫu số 9 – KC1) và lập 03 bộ hồ sơ theo quy định, gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Tổ chức cán bộ, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.

+ Bước 2: Cục Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ do Công an đơn vị, địa phương chuyển đến, thẩm định, duyệt ký quyết định trợ cấp một lần (mẫu số 9- KC2).

+ Bước 3: Nhận quyết định công nhận và chế độ trợ cấp một lần

Công an đơn vị, địa phương theo thẩm quyền thực hiện chi trả chế độ trợ cấp một lần theo quy định.

 

Cách thức thực hiện

trực tiếp tại Công an đơn vị, địa phương có thẩm quyền.

 

Thành phần hồ sơ

a) Bản khai cá nhân (mẫu số 9-KC1)

b) Bản sao Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng…

c) Công văn đề nghị của cấp có thẩm quyền.

 

Số bộ hồ sơ 03 (ba) bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết chưa quy định cụ thể về thời gian giải quyết. 
Đối tượng thực hiện - Cá nhân
Cơ quan thực hiện Công an tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Công an các đơn vị, địa phương có thẩm quyền.

Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện quyết định công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

đúng đối tượng quy định tại Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân. 

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin