Đăng ký giá (cấp huyện)

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Lâm Đồng
Mã thủ tục T-LDG-281741-TT
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Tài Chính
Trình tự thực hiện

1.1. Bước 1:

Cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) nộp hồ sơ đăng ký giá tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện nơi cá nhân sản xuất, kinh doanh đối với các loại hàng hóa, dịch vụ sau:

- Xăng, dầu thành phẩm tiêu thụ nội địa ở nhiệt độ thực tế bao gồm: xăng động cơ (không bao gồm xăng máy bay), dầu hỏa, dầu điêzen, dầu mazut;

- Điện bán lẻ;

- Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG);

- Phân đạm Urê; phân NPK;

- Thuốc bảo vệ thực vật. Bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ;

- Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm;

- Muối ăn;

- Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;

- Đường ăn. Bao gồm: đường trắng và đường tinh luyện;

- Thóc, gạo tẻ thường;

- Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Công chức tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần, số lượng theo quy định, công chức tiếp nhận, viết phiếu biên nhận đưa tổ chức; trường hợp hồ sơ không đủ thành phần, số lượng theo quy định, công chức tiếp nhận hướng dẫn để người nộp bổ sung đầy đủ.     

1.2. Bước 2: UBND cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra rà soát các nội dung về: ngày thực hiện mức giá đăng ký, bản đăng ký mức giá cụ thể, các khoản mục chi phí cấu thành giá, phần giải trình lý do điều chỉnh giá, kiểm tra hợp lý các yếu tố hình thành giá;

a) Trường hợp tại phần giải trình lý do điều chỉnh giá, cá nhân đưa ra các lý do không phù hợp, không liên quan đến việc tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ thì tối đa không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, UBND cấp huyện thông báo bằng văn bản qua đường công văn, fax hoặc thư điện tử yêu cầu tổ chức không được áp dụng mức giá đăng ký. Cá nhân có trách nhiệm thực hiện yêu cầu này hoặc phải thực hiện lại nghĩa vụ đăng ký giá theo đúng quy định;

b) Trường hợp hồ sơ có nội dung chưa rõ hoặc cần phải giải trình về các yếu tố hình thành giá tăng hoặc giảm làm cho mức giá đăng ký tăng hoặc giảm thì tối đa không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, UBND cấp huyện thông báo bằng văn bản qua đường công văn, fax hoặc thư điện tử yêu cầu cá nhân giải trình về các nội dung của hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, lý do điều chỉnh giá chưa rõ ràng, nội dung phải thực hiện lại và thông báo thời hạn gửi bản giải trình cho UBND cấp huyện.

Thời hạn để cá nhân giải trình và gửi văn bản giải trình đến UBND cấp huyện tiếp nhận Biểu mẫu tối đa không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp huyện thông báo bằng văn bản yêu cầu cá nhân.

1.3. Bước 3:

UBND cấp huyện sẽ rà soát nội dung văn bản giải trình tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản giải trình tính theo dấu công văn đến của UBND cấp huyện;

Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận văn bản giải trình, nếu UBND cấp huyện không có văn bản yêu cầu cá nhân giải trình lại thì cá nhân điều chỉnh giá theo mức giá và thời gian điều chỉnh đã đề xuất trong văn bản giải trình (nếu có);

Trường hợp cá nhân giải trình chưa đúng với yêu cầu của UBND cấp huyện, tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản giải trình, UBND cấp huyện có văn bản yêu cầu cá nhân giải trình lại. Việc giải trình lại thực hiện theo quy trình của giải trình lần đầu quy định

Sau 03 (ba) lần giải trình nhưng cá nhân chưa đáp ứng yêu cầu, thì UBND cấp huyện sẽ có văn bản yêu cầu cá nhân mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo mức giá trước khi thực hiện đăng ký giá.

Cách thức thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

 

Thành phần hồ sơ
Biểu mẫu đăng ký giá
Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện - Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản thông báo
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin