Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Gia Lai
Mã thủ tục T-GLA-193060-TT
Cấp thực hiện Không có thông tin
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng);

Bước 2: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 3: Ban Thi đua - Khen thưởng thẩm định, tổng hợp chung trình Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh cho ý kiến về mức độ, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học. Các trường hợp sáng kiến, đề tài khoa học có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh, toàn quốc thì lập thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận. Các trường hợp sáng kiến, đề tài khoa học có mức độ thành tích chỉ ảnh hưởng trong phạm vi cơ sở, Ban Thi đua - Khen thưởng thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

Sau khi có quyết định công nhận của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua – Khen thưởng tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.

Bước 4: Ban Thi đua - Khen thưởng thông báo kết quả khen thưởng và chuẩn bị hiện vật khen thưởng sau khi nhận được quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng), số 03 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định). 

 

Thành phần hồ sơ

- Tờ trình của cấp trình khen;

- Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh;

- Báo cáo tóm tắt giải pháp, sáng kiến hoặc đề tài khoa học đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.

- Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình khen.

- Quyết định công nhận của Giám đốc sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị về mức độ, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học hoặc sáng kiến, giải pháp công tác góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc, nâng cao chất lượng sản phầm, đem lại hiệu quả kinh tế cao của tỉnh.

 

Số bộ hồ sơ 02 bộ (bản chính)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận phạm vi, mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học, không quá 07 ngày làm việc, Ban Thi đua – Khen thưởng hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Ban Thi đua – Khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

Đối tượng thực hiện - Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch UBND tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và hiện vật khen thưởng.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Chủ thể là cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua được đề nghị tặng danh hiệu thi đua theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND.

1. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn tại Điều 22 Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Ngoài những tiêu chuẩn trên, các đối tượng sau đây phải đủ điều kiện cụ thể:

a) Đối với cá nhân là lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo cấp phòng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Năm đề nghị khen thưởng đơn vị phải được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

b) Đối với cá nhân là lãnh đạo các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố: Năm đề nghị khen thưởng đơn vị, địa phương phải hoàn thành toàn diện các mặt công tác, có 2/3 số đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên.

c) Đối với cá nhân là lãnh đạo các tổ chức kinh tế: Năm đề nghị khen thưởng đơn vị phải hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thực hiện kịp thời đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước.

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin