Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-VLG-000647-VB

Tên văn bản:

Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

File đính kèm:
NQ-47-HDND.doc 413,50 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
47/2007/NQ-HĐND
VB ban hành ngày:
25/01/2007
VB có hiệu lực ngày:
25/01/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ