Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-UBA-015371-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hề thống cơ quan công tác dân tộc

Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hề thống cơ quan công tác dân tộc

Thông tin

Lĩnh vực:

Dân tộc

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
01/2011/TT-UBDT
VB ban hành ngày:
15/07/2011
VB có hiệu lực ngày:
01/09/2011
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

chinhphu.vn