Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-UBA-003538-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ Tướng Chính Phủ Về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo,đời sống khó khăn

Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ Tướng Chính Phủ Về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo,đời sống khó khăn

Thông tin

Lĩnh vực:

Dân tộc

File đính kèm:
Số văn bản:
134/2004/QĐ-TTg
VB ban hành ngày:
20/07/2004
VB có hiệu lực ngày:
03/09/2004
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

chính phủ
uỷ ban dân tộc