Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-HCM-006551-VB

Tên văn bản:

Công văn số 3790/LĐTBXH-LĐ ngày 16/11/2004 của Sở Lao động Thương và Xã hội TPHCM về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo khai trình sử dụng lao động, tăng - giảm lao động trên địa bàn thành phố.

Công văn số 3790/LĐTBXH-LĐ ngày 16/11/2004 của Sở Lao động Thương và Xã hội TPHCM về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo khai trình sử dụng lao động, tăng - giảm lao động trên địa bàn thành phố.

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động, tiền lương, tiền công

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
3790/LĐTBXH-LĐ
VB ban hành ngày:
16/11/2004
VB có hiệu lực ngày:
16/11/2004
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ