Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-HCM-006271-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của UBND thành phố Hồ Chí Minh Quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của UBND thành phố Hồ Chí Minh Quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin

Lĩnh vực:

Nhà ở và công sở

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
03/2003/QĐ-UB
VB ban hành ngày:
03/01/2003
VB có hiệu lực ngày:
02/02/2003
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ