Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-HCM-005706-VB

Tên văn bản:

Công văn 638/LĐTBXH-LĐ ngày 23/02/2005 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM về việc hướng dẫn xây dựng, đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Công văn 638/LĐTBXH-LĐ ngày 23/02/2005 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM về việc hướng dẫn xây dựng, đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động, tiền lương, tiền công

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
638/HD-LĐTBXH
VB ban hành ngày:
23/02/2005
VB có hiệu lực ngày:
23/02/2005
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ