Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-HCM-005426-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của UBND TP. Hồ Chí Minh về Ban hành 71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở.

Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của UBND TP. Hồ Chí Minh về Ban hành 71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở.

Thông tin

Lĩnh vực:

Bổ trợ tư pháp

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
58/2004/QĐ-UB
VB ban hành ngày:
15/03/2004
VB có hiệu lực ngày:
15/03/2004
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ