Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-HCM-004676-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của UBND TP. Hồ Chí Minh về Quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa.

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của UBND TP. Hồ Chí Minh về Quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa.

Thông tin

Lĩnh vực:

Đất đai

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
19/2009/QĐ-UBND
VB ban hành ngày:
25/02/2009
VB có hiệu lực ngày:
07/03/2009
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ