Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-HCM-001732-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND TP HCM ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND TP HCM ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
21/QĐ-UBND
VB ban hành ngày:
25/03/2008
VB có hiệu lực ngày:
05/04/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ