Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-TTR-001703-VB

Tên văn bản:

Luật Khiếu nại, tố cáo 1998

Luật Khiếu nại, tố cáo 1998

Thông tin

Lĩnh vực:

Giải quyết khiếu nại tố cáo

File đính kèm:
Luat KNTC 98.doc 298,50 kB
Loại văn bản:
Số văn bản:
09
VB ban hành ngày:
02/12/1998
VB có hiệu lực ngày:
01/01/1999
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ