Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-THA-006091-VB

Tên văn bản:

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ V/v giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, vận hành và khai thác các công trình cấp nước nông thôn thuộc Dự án nước JICA

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ V/v giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, vận hành và khai thác các công trình cấp nước nông thôn thuộc Dự án nước JICA

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
4210/QĐ-CT
VB ban hành ngày:
24/12/2004
VB có hiệu lực ngày:
24/12/2004
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ