Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-THA-000822-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 2541/2008/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 về việc Sửa đổi Quyết định số 2409/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh về cơ chế khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 2541/2008/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 về việc Sửa đổi Quyết định số 2409/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh về cơ chế khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề trên địa bàn tỉnh

Thông tin

Lĩnh vực:

Công Thương

Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
2541/2008/QD-UBND
VB ban hành ngày:
19/08/2008
VB có hiệu lực ngày:
29/08/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

http//www.qppl.thanhhoa.gov.vn