Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-THA-000550-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 685/2007/QĐ-UBNDcủa UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức

Quyết định số 685/2007/QĐ-UBNDcủa UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức

Thông tin

Lĩnh vực:

Nội vụ

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

File đính kèm:
d685qp.doc 99,00 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
685/2007/QĐ-UBND
VB ban hành ngày:
02/03/2007
VB có hiệu lực ngày:
12/03/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

http://www.thanhhoa.gov.vn