Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-THA-000548-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 2429/2007/QĐ-UB ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh về Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh

Quyết định số 2429/2007/QĐ-UB ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh về Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh

Thông tin

Lĩnh vực:

Đất đai

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
2429/2007/QĐ-UB
VB ban hành ngày:
14/08/2007
VB có hiệu lực ngày:
01/10/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

http://www.qppl.thanhhoa.gov.vn
http://www.thanhhoa.gov.vn