Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-SLA-010316-VB

Tên văn bản:

Quyết định số:23/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2007 Ban hành quy định cơ quan, đơn vị thu một số khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Quyết định số:23/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2007 Ban hành quy định cơ quan, đơn vị thu một số khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

File đính kèm:
qd 23.doc 79,00 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
Số:23/2007/QĐ-UBND
VB ban hành ngày:
09/10/2007
VB có hiệu lực ngày:
09/10/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Quy phạm pháp luật