Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-STG-004900-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 60/2005/QĐ.UBNDT ngày 01/06/2005 của UBND tỉnh Sóc Trăng V/v ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 60/2005/QĐ.UBNDT ngày 01/06/2005 của UBND tỉnh Sóc Trăng V/v ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh Sóc Trăng

Thông tin

Lĩnh vực:

Nội vụ

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
60/2005/QĐ.UBNDT
VB ban hành ngày:
01/06/2005
VB có hiệu lực ngày:
11/06/2005
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ