Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-QNH-013620-VB

Tên văn bản:

: Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

: Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
VB ban hành ngày:
24/10/2005
VB có hiệu lực ngày:
24/10/2005
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ