Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-QNH-011966-VB

Tên văn bản:

Thông tư liên bộ số: 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên bộ Y tế-Tài chính-Lao động TBXH-Ban vật giá Chính Phủ, "Hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí"

Thông tư liên bộ số: 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên bộ Y tế-Tài chính-Lao động TBXH-Ban vật giá Chính Phủ, "Hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí"

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế

Số văn bản:
14/TTLB
VB ban hành ngày:
30/09/1995
VB có hiệu lực ngày:
30/09/1995
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ