Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-QNG-013493-VB

Tên văn bản:

+Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 cả Bộ tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của NĐ số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

+Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 cả Bộ tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của NĐ số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Thông tin

VB ban hành ngày:
VB có hiệu lực ngày:
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ