Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-QNA-012167-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 53 /2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 53 /2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài nguyên và Môi trường

Đất đai

File đính kèm:
qd53.doc 109,00 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
Số 53 /2008/QĐ-UBND
VB ban hành ngày:
26/12/2008
VB có hiệu lực ngày:
06/01/2009
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ