Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-PYE-012947-VB

Tên văn bản:

CHỈ THỊ Về việc thực hiện các quy định về dạy thêm học thêm

CHỈ THỊ Về việc thực hiện các quy định về dạy thêm học thêm

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
12/2007/CT-UBND
VB ban hành ngày:
18/04/2007
VB có hiệu lực ngày:
18/04/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ