Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-NBI-013587-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 324/2003/QĐ - UB ngày 04/3/2003 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc banhành chính sách khuyến khích tài năng, đào tạo và thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao

Quyết định số 324/2003/QĐ - UB ngày 04/3/2003 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc banhành chính sách khuyến khích tài năng, đào tạo và thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao

Thông tin

Lĩnh vực:

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Cơ quan ban hành:
VB ban hành ngày:
04/03/2003
VB có hiệu lực ngày:
19/03/2003
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ