Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-NPT-008023-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 546/QĐ-NHPT ngày 22/10/2007 của NHPT về việc phê duyệt Đề án cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Quyết định số 546/QĐ-NHPT ngày 22/10/2007 của NHPT về việc phê duyệt Đề án cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Thông tin

Lĩnh vực:

Các hoạt động khác của NHPT

File đính kèm:
Loại văn bản:
Số văn bản:
546/QĐ-NHPT
VB ban hành ngày:
22/10/2007
VB có hiệu lực ngày:
22/10/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ