Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-NHA-017690-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của Ngân hàng Nhà nước quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động

Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của Ngân hàng Nhà nước quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động

Thông tin

Lĩnh vực:

động thanh toán

File đính kèm:
Loại văn bản:
Số văn bản:
36/2012/TT-NHNN
VB ban hành ngày:
28/12/2012
VB có hiệu lực ngày:
01/03/2013
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ