Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-NHA-010421-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Thông tin

Lĩnh vực:

Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng

File đính kèm:
Q? 1627.2001.pdf 199,15 kB
Số văn bản:
1627/2001/QĐ-NHNN
VB ban hành ngày:
31/12/2001
VB có hiệu lực ngày:
01/02/2002
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam