Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-NHA-001003-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối

Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối

Thông tin

Lĩnh vực:

Hoạt động ngoại hối

File đính kèm:
Số văn bản:
160/2006/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
28/12/2006
VB có hiệu lực ngày:
27/01/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Chính phủ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam