Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-NHA-000696-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 31 /2006/QĐ-NHNN ngày 18 tháng 7 năm 2006 của thống đốc ngân hàng nhà nước quy định Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân

Quyết định số 31 /2006/QĐ-NHNN ngày 18 tháng 7 năm 2006 của thống đốc ngân hàng nhà nước quy định Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân

Thông tin

Lĩnh vực:

phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân

File đính kèm:
Số văn bản:
31/2006/QĐ-NHNN
VB ban hành ngày:
18/07/2006
VB có hiệu lực ngày:
14/08/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

http://www.moj.gov.vn
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam