Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-NHA-000691-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của thống đốc ngân hàng nhà nước quy định về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận

Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của thống đốc ngân hàng nhà nước quy định về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận

Thông tin

Lĩnh vực:

phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân

File đính kèm:
Số văn bản:
05/2007/QĐ-NHNN
VB ban hành ngày:
30/01/2007
VB có hiệu lực ngày:
27/02/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Chính phủ