Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-NCS-011778-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Thông tin

Lĩnh vực:

Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam

Các hoạt động khác của NHCSXH

File đính kèm:
ND64-CP.doc 51,39 kB
Số văn bản:
64/2001/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
20/09/2001
VB có hiệu lực ngày:
01/01/2002
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ