Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-NCS-011776-VB

Tên văn bản:

Luật các công cụ chuyển nhượng số 49/2005/QH11 ngày 29/5/2005 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Luật các công cụ chuyển nhượng số 49/2005/QH11 ngày 29/5/2005 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thông tin

Lĩnh vực:

Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam

Các hoạt động khác của NHCSXH

File đính kèm:
Loại văn bản:
Số văn bản:
49/2005/QH11
VB ban hành ngày:
29/11/2005
VB có hiệu lực ngày:
01/07/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ