Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-NCS-010723-VB

Tên văn bản:

Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

Thông tin

Lĩnh vực:

Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam

Hoạt động Tín dụng

File đính kèm:
Số văn bản:
30a/2008/NQ-CP
VB ban hành ngày:
27/12/2008
VB có hiệu lực ngày:
27/12/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

vietlaw.gov.vn