Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-NCS-010388-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Thông tin

Lĩnh vực:

Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam

Hoạt động Tín dụng

File đính kèm:
Số văn bản:
167/2008/QĐ-TTg
VB ban hành ngày:
12/12/2008
VB có hiệu lực ngày:
31/12/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ