Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-LSN-009571-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 15/3/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 15/3/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài chính

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

File đính kèm:
QD12.doc 109,00 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
12/2007/QĐ-UBND
VB ban hành ngày:
15/03/2007
VB có hiệu lực ngày:
25/03/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Quy phạm pháp luật tỉnh Lạng Sơn