Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-LDG-008512-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về việc ban hành qui định về chuyển nhượng, cho thuê đất trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về việc ban hành qui định về chuyển nhượng, cho thuê đất trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài chính

Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
54/2006/QĐ-UBND
VB ban hành ngày:
18/08/2006
VB có hiệu lực ngày:
28/08/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ