Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-LDG-004503-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

Kế hoạch và Đầu tư

File đính kèm:
09QPPL.pdf 2,91 MB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
09/2008/QĐ-UBND
VB ban hành ngày:
20/03/2008
VB có hiệu lực ngày:
30/03/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ