Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-LAC-012403-VB

Tên văn bản:

Công văn số 46/CV/SGD-ĐT-SNV ngày 20 tháng 3 năm 2004 của Sở Giáo dục và đào tạo - Sở Nội vụ V/v hướng dẫn công tác chuyển vùng của Giáo viên

Công văn số 46/CV/SGD-ĐT-SNV ngày 20 tháng 3 năm 2004 của Sở Giáo dục và đào tạo - Sở Nội vụ V/v hướng dẫn công tác chuyển vùng của Giáo viên

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
46/CV/SGD-ĐT-SNV
VB ban hành ngày:
20/03/2004
VB có hiệu lực ngày:
20/03/2004
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)