Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-DTP-001706-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp

Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp

Thông tin

Lĩnh vực:

Hành chính tư pháp

File đính kèm:
QD_16UBT208.doc 211,00 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
16/2008/QĐ-UBND
VB ban hành ngày:
16/05/2008
VB có hiệu lực ngày:
26/05/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ