Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-DNA-003601-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007: Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007: Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thông tin

Lĩnh vực:

Nhà ở và công sở

Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
51/2007/QĐ-UBND
VB ban hành ngày:
16/08/2007
VB có hiệu lực ngày:
26/08/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ