Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-DLA-006543-VB

Tên văn bản:

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội

Người có công

File đính kèm:
Số văn bản:
26/2005/PL-UBTVQH11
VB ban hành ngày:
29/06/2005
VB có hiệu lực ngày:
01/10/2005
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ