Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BYT-013293-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 12/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 26/7/1995 của Bộ Y tế và Bộ lao đông thương binh và xã hội quy định tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn bệnh tật mới

Thông tư số 12/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 26/7/1995 của Bộ Y tế và Bộ lao đông thương binh và xã hội quy định tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn bệnh tật mới

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế

Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
Thông tư số 12/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 26/7/1995
VB ban hành ngày:
26/07/1995
VB có hiệu lực ngày:
26/07/1995
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ