Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BYT-011250-VB

Tên văn bản:

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 14 /2006/TTLT -BYT-BQP ngày 20/11/2006 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về việc Hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 14 /2006/TTLT -BYT-BQP ngày 20/11/2006 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về việc Hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 14 /2006/TTLT -BYT-BQP ngày 20/11/2006
VB ban hành ngày:
20/11/2006
VB có hiệu lực ngày:
05/12/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)