Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BYT-009950-VB

Tên văn bản:

Lụât bảo vệ sức khoẻ nhân dân

Lụât bảo vệ sức khoẻ nhân dân

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế

File đính kèm:
Loại văn bản:
VB ban hành ngày:
30/06/1989
VB có hiệu lực ngày:
15/07/1989
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ