Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BYT-006037-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 12/2006/QĐ-BYT ngày 09/03/2006. Về việc ban hành “Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành Y tế”

Quyết định số 12/2006/QĐ-BYT ngày 09/03/2006. Về việc ban hành “Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành Y tế”

Thông tin

Lĩnh vực:

Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
12/2006/QĐ-BYT
VB ban hành ngày:
09/03/2006
VB có hiệu lực ngày:
05/04/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ